Reportajes

//En Bizkaia, la mayoría de personas que duermen en la calle son migradas y racializadas

En Bizkaia, la mayoría de personas que duermen en la calle son migradas y racializadas

Organizaciones sociales exigieron este pasado 31 de diciembre a Diputación y Ayuntamiento de Bilbao que utilicen los recursos necesarios para garantizar una vivienda digna y todos los derechos básicos para todas las personas.

2023-01-02T13:16:32+01:002 enero 2023|Reportajes|Comentarios desactivados en En Bizkaia, la mayoría de personas que duermen en la calle son migradas y racializadas

Por Ongi Etorri Errefuxiatuak-Bizkaia

En Octubre, en el recuento bienal que se hace de personas que duermen en la calle, en Bizkaia se localizaron unas 350, en su mayoría personas migradas y racializadas, pero la realidad nos dice que son bastantes más, y cada año la situación empeora. Hay competencias y recursos para evitar esta situación pero falta voluntad.

A lo largo del 2022, como sociedad no hemos sido capaces de asegurar unos DERECHOS BÁSICOS PARA TODAS LAS PERSONAS. Entre ellos:

– Alimentación sana y equilibrada a diario, varias veces.

– Tener padrón, sin él no existimos. El padrón social solo cubre una pequeña parte.

– Tener vivienda. Hay que  parar los desahucios, regular el mercado de alquiler y facilitar viviendas. En Euskadi hay más de 90.000 viviendas vacías.

– Recibir atención sanitaria pública, gratuita y de calidad desde el primer día.

– No ser discriminada por el color de la piel ni identificada por perfil étnico.

– Recibir educación y poder formarse en oficios, bien vía Lanbide u otros

– Poder acceder a un empleo. La ley de extranjería limita enormemente el acceso al empleo a las personas migrantes

Mientras tanto, el Gobierno Vasco, la Diputación y los Ayuntamientos de Bizkaia continúan incumpliendo  la Ley 12/2008 de Servicios Sociales y el decreto de Cartera de Servicios 185/2015. Desde 2019 no se ha elaborado un nuevo plan estratégico que subsane las deficiencias detectadas en el anterior y se aplique realmente.

Además, en Bilbao, firmante del Pacto Vasco por la Inclusión de las personas migrantes y con al menos 220 personas que viven en la calle según el mismo recuento bianual, el acceso a los albergues se hace complicado y excepcional por la escasez de plazas y los requisitos a cumplir – se necesita demostrar como mínimo 3 meses de permanencia en Bilbao para acceder a ellos-pero, además, una vez dentro de estos albergues, escuchamos testimonios de castigos, alimentos caducados, paternalismos y amenazas ¿Para cuándo una auditoría que asegure condiciones dignas en todos ellos?

En cuanto al dispositivo invernal, para situaciones de frío extremo y con menos requisitos de acceso, su apertura exige unas condiciones climatológicas  tan extremas que difícilmente se entienden – sólo abriría con temperaturas inferiores a 4 grados- permaneciendo dichos recursos vacíos y sin uso durante la mayor parte del invierno.

Por todo ello, exigimos

A la Diputación y al Ayuntamiento de Bilbao que utilicen los recursos necesarios, según les obligan sus leyes, para garantizar una vivienda digna y todos los derechos básicos para todas las personas.

¡LA CALLE MATA!

¡TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS!

Inor ez kalean bizitzera behartuta!

Urrian, kale gorrian lo egiten duten pertsonei buruz egiten den bi urtean behingo zenbaketan, Bizkaian 350 pertsona inguru aurkitu ziren, gehienak migratuak eta arrazializatuak, baina errealitateak dio dezente gehiago direla, eta urtetik urtera egoerak okerrera egiten du. Egoera hori saihesteko eskumenak eta baliabideak daude, baina borondatea falta da.

2022 urtean zehar, gizarte gisa, ez gara gai izan PERTSONA GUZTIENTZAKO OINARRIZKO ESKUBIDEAK ZIURTATZEKO. Horien artean:

– Elikadura osasuntsua eta orekatua egunero, hainbat aldiz.

– Errolda izatea, hura gabe ez gara existitzen. Errolda sozialak zati txiki bat baino ez du estaltzen.

– Etxebizitza izatea. Etxegabetzeak gelditu behar dira, alokairu-merkatua arautu eta etxebizitzak erraztu. Euskadin 90.000 etxebizitza baino gehiago daude hutsik.

– Lehen egunetik osasun-arreta publikoa, doakoa eta kalitatezkoa jasotzea.

– Larruazalaren koloreagatik ez diskriminatzea, ezta profil etnikoagatik identifikatzea ere.

– Heziketa jasotzea eta lanbideetan formakuntza ahal izatea, bai Lanbideren bidez, bai beste aukera batzuen bidez.

– Enplegu bat lortu ahal izatea. Atzerritartasun-legeak nabarmen mugatzen die enplegurako sarbidea migratzaileei.

Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak, Aldundiak eta Bizkaiko Udalek Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legea eta Zerbitzuen Zorroari buruzko 185/2015 Dekretua bete gabe jarraitzen dute. 2019tik ez da plan estrategiko berririk egin, aurrekoan antzemandako akatsak konpondu eta benetan aplikatzeko.

Gainera, Bilbon, Migratzaileak Gizarteratzeko Euskal Itunaren sinatzailea, gutxienez kalean bizi diren 220 pertsonekin, aipatu den bi urteko zenbaketaren arabera, aterpetxeetara sartzea zaila eta salbuespenezkoa da, plaza gutxi daudelako eta bete beharreko baldintzegatik -gutxienez 3 hilabetez Bilbon egon dela frogatu behar da- eta, gainera, behin aterpetxe horien barruan egonda, zigorren, iraungitako elikagaien, paternalismoen eta mehatxuen testigantzak entzuten ditugu. Noizko baldintza duinak bermatzen dituen auditoria bat horietan guztietan?

Neguko zerbitzuei dagokienez, muturreko hotza dagoenean eta sartzeko baldintza gutxiago daudenean, irikierako nekez uler daitezkeen muturreko baldintza klimatologikoak eskatzen dira –4 gradutik beherako tenperaturekin soilik irekiko litzateke–, eta baliabide horiek hutsik eta erabili gabe egoten dira neguko zatirik handienean.

Horregatik guztiagatik, honako hau eskatzen dugu:

Foru Aldundiari eta Bilboko Udalari, etxebizitza duina eta pertsona guztientzako oinarrizko eskubide guztiak bermatzeko beharrezkoak diren baliabideak erabil ditzaten, beren legeek agintzen dietenaren arabera.

KALE GORRIAN BIZITZEAK HIL EGITEN DU!

ESKUBIDE GUZTIAK PERTSONA GUZTIENTZAT!

Suscríbete a nuestro Boletín