Reportajes

/, Ecologismo/Gestionar responsablemente los residuos podría evitar catástrofes como la de Zaldibar

Gestionar responsablemente los residuos podría evitar catástrofes como la de Zaldibar

Ante la inminente aprobación a finales de este año del nuevo PIGRUB (Plan Integral de la Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia), la Plataforma Zero Zabor Bizkaian insta a la Diputación Foral de Bizkaia y a las Juntas Generales a que este plan se realice conforme a la Economía Circular.

2020-11-23T16:59:44+01:0023 noviembre 2020|Bilbao, Ecologismo|Comentarios desactivados en Gestionar responsablemente los residuos podría evitar catástrofes como la de Zaldibar

A finales de este año 2020 está previsto que se apruebe el nuevo PIGRUB (PLAN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DE BIZKAIA) con vigencia para los próximos 10 años. Su contenido, propuestas y la estrategia marcada serán de enorme impacto para el conjunto de la sociedad.

Zero Zabor Bizkaian, como impulsores de esta iniciativa, instan tanto a la Diputación Foral de Bizkaia, así como a las Juntas Generales de Bizkaia a que el nuevo PIGRUB se elabore conforme a la Economía Circular, en la que se cierran los ciclos materiales, con el fin de dar un paso hacia a una sociedad de Residuo Cero.  De hecho, cinco Directivas aprobadas por el Parlamento Europeo (2018-2019), el llamado «Paquete de Economía Circular», marcan el rumbo de esta estrategia.

A nivel local, la Declaración de Emergencia Climática aprobada en nuestra Comunidad Autónoma Vasca propone una Transición Ecológica y Energética. En este sentido, la gestión de residuos constituye actualmente una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero. Por ello, la Directiva 2018/851/CE, sobre Gestión de Residuos, exige una gestión sostenible de los materiales, abarcando el ciclo de vida completo de los productos, reduciendo y evitando emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, dentro del Plan de Acción que la UE elaboró en 2015, se exige alcanzar una tasa de reciclaje de residuos municipales del 50% para 2020 y del 65% en 2030, apostando por generar riqueza a partir de la reutilización y el reciclaje. Y mientras esta filosofía avanza cada vez más en Europa, en Bizkaia, por el contrario, la gestión de las últimas décadas, ha pivotado sobre la incineración y el vertido de los residuos. De hecho, la pieza central de la gestión de residuos urbanos en Bizkaia, ha sido Zabalgarbi, una incineradora ideada hace tres décadas, que ha Incinerado miles de toneladas de residuos mezclados sin pretratamiento.

Por contra, el biorresiduo se recoge en un muy bajo porcentaje, cuando puede ser comportado sin necesidad de verter o incinerar.

En 2019 el Territorio Histórico de Bizkaia no alcanzó la tasa de reciclaje del 50%, la meta exigida por la normativa europea para el año 2020. Se estima que el porcentaje de reciclaje en Bizkaia no ha superado el 42%.

Por ello, Zero Zabor Bizkaian apuesta porque la elaboración de un nuevo PIGRUB permita frenar viejas inercias y desarrollar estrategias de transición hacia otro modelo diferente que sitúe en el centro el cuidado de la vida y del planeta, a la vez que pueda crear empleo y riqueza sin contaminar.

Para la plataforma, el futuro sistema de gestión de residuos debe pivotar sobre la reducción, reutilización y el reciclaje de los residuos, a partir de la recogida separada de los mismos, haciendo especial hincapié en el biorresiduo, aproximadamente el 40% en peso de los residuos del hogar.

Aseguran que el nuevo PIGRUB debe contemplar principios básicos como : La transparencia en la comunicación de resultados y de participación democrática de la ciudadanía en su desarrollo; El impulso a la producción limpia, y la extensión de responsabilidad del productor para la fabricación de productos no reutilizables, o reparables, o de obsolescencia programada y plásticos de un solo uso..); También debe dar prioridad a la utilización de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD); Impulsar una Normativa Fiscal que desarrolle el Pago por Generación e incentivos fiscales a la reducción de residuos, tasas por vertido e incineración; Debe impulsar la recogida separada de la materia orgánica, así como la implantación del Sistema de Deposito y Retorno (SDDR) de envases . Además de contemplar campañas de educación permanente que promuevan la información y sensibilización para la minimización y recogidas separadas.

En la misma línea, precisan que el nuevo PRIGRUB deberá incluir un sistema fiable y trasparente de comunicación de los resultados del Plan, acorde con los instrumentos de medida propuestos en las Directivas de la Comisión Europea. Y también deberá planificar la eliminación de la incineración de residuos, eliminando gradualmente la capacidad existente de la incineradora de Zabalgarbi.

Finalmente señalan que el nuevo PIGRUB, en línea con las políticas europeas, deberá apostar porque la financiación y las ayudas públicas se dirijan a las opciones de tratamiento que se ajusten a la jerarquía de residuos, y porque se conceda prioridad a la prevención de los residuos, la reutilización, la recogida separada y el reciclado.

Gestionar responsablemente los residuos podría evitar que se vuelva a repetir catástrofes como el terrible derrumbamiento del vertedero de Zaldibar.

BIZKAIKO HONDAKINAK KUDEATZEKO 2021-2031 PLAN INTEGRALA ONARTU IZANAREN AURREKO ADIERAZPENA

Ekimen hau sinatzen dugunok -ingurumenarekin eta hondakinen kudeaketa garden, parte-hartzaile eta demokratikoaren alde lan egiten dugun gizonok, emakumeok eta erakundeok- gure lehen hitzak erabili nahi ditugu Zaldibarko zabortegiaren luizi izugarrian hildako bi langileak gogoratzeko. Hondamendi horrek agerian uzten du hondakinen kudeaketan norabidea aldatu behar dela.

2020. urtearen amaieran onartu beharko dute Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Integral (PIGRUB) berria, 10 urterako. Edukiak, proposamenek eta markatutako estrategiak eragin handia izango dute gizarte osoan.

Ekimen horren bultzatzaile gira, Bizkaiko Foru Aldundiari eta Batzar Nagusiei eskatzen diegu PIGRUB berria Ekonomia Zirkularraren arabera egin dadila, bertan material-zikloak ixten baitira, Zero Hondakinekogizarte batera bideratzeko. Europako Parlamentuak onartutako bost direktibek (2018-2019), «Ekonomia Zirkularreko paketeak» izenpean, ezartzen dute estrategia hori.

Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako Klima Larrialdiaren Adierazpenak Trantsizio. Ekologiko eta Energetikoa proposatzen du. Ildo horretan, hondakinen kudeaketa da gaur egun berotegi-efektuko gasen iturri nagusietako bat. Horregatik, Hondakinen Kudeaketari buruzko 2018/851/EE Direktibak materialen kudeaketa jasangarria eskatzen du, produktuen bizi-ziklo osoa barne hartuz, berotegi-efektuko gasen isurketak murriztuz eta saihestuz.

EBak 2015ean egin zuen Ekintza Planaren barruan, 2020rako % 50eko udal-hondakinen birziklatze-tasa eta 2030erako % 65ekoa lortzea eskatzen da, berrerabiltzearen eta birziklatzearen bidez aberastasuna sortzearen alde eginez. Eta filosofia horrek Europan aurrera egiten duen bitartean, Bizkaian, aldiz, azken hamarkadetako kudeaketaren oinarria errausketa eta hondakinen isurketa izan da. Izan ere, Bizkaiko hiri-hondakinen kudeaketaren pieza nagusia Zabalgarbi izan da, duela 30 urte sortutako erraustegia, eta milaka tona hondakin nahastu ditu, aurretratamendurik gabe.

Aldiz, bio-hondakina oso portzentaje txikian biltzen da, isuri edo erraustu gabe konpostatu badaiteke ere.

2019an, Bizkaiko Lurralde Historikoak ez zuen lortu % 50eko birziklatze-tasa, hau da, Europako araudiak 2020rako eskatzen duen helburua. Kalkuluen arabera, Bizkaiko birziklatze-ehunekoa ez da % 42 baino handiagoa izan.

Horregatik, PIGRUB berri bat prestatzeak inertzia zaharrak geldiaraztea eta bizitzaren eta planetaren zaintza erdigunean jarriko duen beste eredu baterako trantsizio-estrategiak garatzea ahalbidetuko du, kutsatu gabe enplegua eta aberastasuna sortu ahal izateko.

Hondakinak kudeatzeko etorkizuneko sistemak hondakinak murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea izan behar du ardatz, hondakinak bereizita biltzetik abiatuta, eta bereziki azpimarratu behar da bio-hondakinak direla etxeko hondakinen pisuaren % 40, gutxi gorabehera.

PIGRUB berriak honako oinarrizko printzipio hauek hartu behar ditu kontuan: gardentasuna emaitzen komunikazioan eta herritarren parte-hartze demokratikoan haren garapenean; ekoizpen garbia bultzatzea, eta ekoizlearen erantzukizuna zabaltzea produktu ez-berrerabilgarriak edo konpongarriak fabrikatzeko, edo zaharkitze programatua eta erabilera bakarreko plastikoak fabrikatzeko…); lehentasuna eman behar zaio Teknika Erabilgarri Onenak erabiltzeari (TEO); Hondakinak sortzeagatiko ordainketa eta hondakinak murrizteko zerga-pizgarriak, isurketagatiko eta errausketagatiko tasak; materia organikoa bereizita biltzea bultzatu behar du, bai eta ontzien Gordailu eta Itzulketa Sistema (SDDR) ezartzea ere. PIGRUB berri batek etengabeko hezkuntzako kanpainak jaco behar ditu, hondakinak minimizatzeko eta bereizita biltzeko informazioa eta sentsibilizazioa sustatzeko. PRIGRUB berriak Planaren emaitzak jakinarazteko sistema fidagarri eta gardena izan beharko du, Europako Batzordearen direktibetan proposatutako neurketa-tresnekin bat datorrena. Era berean, hondakinen errausketa ezabatzeko plangintza egingo du, Zabalgarbiko errauskailuaren ahalmena pixkanaka kenduz.

Azkenik, adierazi nahi dugu PIGRUB berriak, Europako politiken ildotik, finantzaketa eta laguntza publikoak hondakinen hierarkiara egokitzen diren tratamendu-aukeretara bideratzeko apustua egingo duela. Adierazi nahi dugu ere lehentasuna emango zaiola hondakinak saihesteari, berrerabiltzeari, bereizita biltzeari eta birziklatzeari.

Suscríbete a nuestro Boletín